Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Bij inschrijving voor de lessen van De Talent Academy verplicht u zich tot betaling van het bedrag voor het gehele Academytraject. Indien een leerling later in het Academytraject wordt geplaatst, wordt het verschuldigde bedrag naar evenredigheid aangepast.

Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien niet tijdig is betaald zijn de volgende herinneringskosten van toepassing:

1e herinnering = kosteloos
2e herinnering = € 5,-
3e herinnering = € 10,-
Versturen van de facturen en eventuele herinneringen gaat per mail. Verantwoordelijkheid voor tijdige betaling ligt geheel bij u. Hieronder valt ook de bereikbaarheid voor ontvangst van facturen of betalingsherinneringen. Bijvoorbeeld, verandert u van mailadres of vindt er een storing bij u plaats en bent u hierdoor niet in de gelegenheid de factuur te ontvangen, dan is het uw verantwoordelijkheid om dit bij de Talent Academy te melden, zodat de factuur naar het juiste adres gestuurd kan worden en betaling binnen de gestelde termijn kan geschieden.

Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail (contact@detalentacademy.nl). Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging voltooid.

Tussentijds opzeggen binnen de vaste periode is niet mogelijk met uitzondering van:

    • een verhuizing buiten de regio. de regio beslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt de Talent Academy een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
    • een langdurige blessure/ziekte waardoor de cursist niet meer in staat is om de cursus te benutten. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;

BEELDMATERIAAL

Tijdens de lessen kunnen beeld- en geluidopnames gemaakt worden. Mogelijk wordt dit materiaal ingezet voor lessen of presentaties. Ook kan er materiaal gebruikt worden door de Talent Academy voor promotionele doeleinden (website, brochure, Facebook/Instagram). De Talent Academy gaat ervan uit dat de u bij inschrijving akkoord gaat met opname en publicatie, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar aantekent. De Talent Academy zal uiteraard zorgvuldig met alle beeld- en geluidmateriaal omgaan en dit is ten tijde van het lestraject beschikbaar voor inzage. Na afloop van de lessen kan het materiaal indien niet nodig, verwijderd worden en zodoende niet meer beschikbaar zijn. Graag vernemen wij voor de start eventuele vragen of aantekeningen hierbij.

Ziek-&-afmelden

Is uw kind onverhoopt ziek of kan hij/zij om een andere reden niet zijn bij een Academyles, bericht u ons dan tijdig via:

MAIL: contact@detalentacademy.nl (tot uiterlijk 5 uur voor start van de les)
TELEFOON: 0346 21 58 80 (vraag naar Rosanne, Tamara of Martine) of 06 19 18 11 11 (tot uiterlijk 1 uur voor start van de les)

Verhindering van uw kind geeft geen recht op restitutie van lesgeld voor het Academytraject of het volgen van een extra les.

Aansprakelijkheid

De Talent Academy is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de leerlingen. Deelname aan alle activiteiten van de Talent Academy is op eigen risico.

De Talent Academy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de deelnemer. Schade veroorzaakt door de deelnemer wordt verhaald op de ouders of verzorgers van de betreffende deelnemer. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (lees alles hierover op de website Autoriteit Persoonsgegevens). Hierover geven wij graag wat meer informatie. Wat betekent dit voor de Talent Academy en wat betekent dit voor alle betrokkenen bij de Talent Academy.

Gegevens voor deelname aan activiteiten

Op het moment dat een Talent zich opgeeft voor een activiteit van de Talent Academy, wordt gevraagd om een aantal gegevens, zoals naam, geboortedatum, adresgegevens en informatie over school en klas. Deze gegevens bewaren wij in ons systeem, gedurende een periode van maximaal 5 jaar tot na de laatste inschrijving of activiteit waar het Talent aan heeft deelgenomen. Gedurende de deelname gebruiken we deze informatie voor het plaatsen bij de juiste activiteiten, we houden rekening met eventuele allergieën of bijzonderheden als deze met ons gedeeld zijn en kunnen met onze partners, zoals subsidieverstrekkers (fondsen en gemeente) en scholen communiceren wat onze leerlingaantallen zijn per school en leeftijdsgroep. Dit gaat echter anoniem, enkel om totaalcijfers te kunnen communiceren naar betrokken partijen voor bijvoorbeeld toekenning van subsidies.

Persoonlijke gegevens zoals adressen, worden enkel intern gedeeld en gebruikt voor alle communicatie omtrent facturen. Dit betekent dat de leden van het kantoorteam en de financiële administratie toegang hebben tot deze gegevens.

Gedurende de loop van een activiteit waaraan wordt deelgenomen, worden e-mailadressen en telefoonnummers van de ouders/verzorgers van de talenten ingezet voor informatie omtrent de lopende activiteiten. Bijvoorbeeld, bij afwezigheid van een Talent bij de activiteit, wordt gebeld naar het bij ons bekende telefoonnummer om te controleren of de afwezigheid klopt.

De Talent Academy kan beeldmateriaal of geluidsopnames maken tijdens activiteiten en deze mogelijke inzetten voor PR-doeleinden van de Talent Academy (zoals Facebook, Instagram, website, nieuwsbrief, posters en flyers). Voorafgaand aan deelname door Talenten wordt hiervoor toestemming gegeven door ouder/verzorger door akkoord te gaan met de lesvoorwaarden. Dit materiaal kan voor onbepaalde tijd bewaard worden, maar zal in de praktijk gedurende maximaal 5 jaar ingezet worden.

Wordt expliciet bezwaar gemaakt tegen het opnemen van beeldmateriaal of de inzet hiervan voor bovengenoemde doeleinden voor een bepaald Talent, dan zal hij/zij buiten beeld gelaten worden bij opnames.

Adres en contactgegevens

De Talent Academy gebruikt adres- en contactgegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief (welke maximaal 4 x per schooljaar wordt verstuurd) en informatie omtrent het Talententraject en aankomende, lopende of afgeronde activiteiten.

Voor samenwerkingspartners en fondsen

Gegevens die de Talent Academy beheert voor samenwerkingspartners en fondsen geldt dat deze eveneens enkel intern gedeeld en gebruikt worden. Contactgegevens worden gebruikt voor aanvragen, tussentijdse informatie toesturen (zoals ook nieuwsbrieven en andere promotionele acties), evaluaties en eventuele financiële afwikkelingen. Ook voor deze gegevens geldt dat deze maximaal 5 jaar bewaard worden.

Eventuele namenlijsten van leerlingen voor binnenschoolse activiteiten worden enkel gebruikt door betrokken kunstcoaches en medewerkers voor (voorbereiding op) uitvoering van de binnenschoolse activiteiten (door bijvoorbeeld te weten wat het leerlingaantal is of de leeftijden en dus het lesniveau van de leerlingen). Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en beperken zich tot de namen van de leerlingen en de klas waarin zij zitten.

Bescherming gegevens

Alle gegevens die de Talent Academy verzamelt en beheert zijn beschermd. De gegevens of plaatsen waar deze bewaard worden zijn beveiligd met wachtwoord en slot en enkel beschikbaar voor het aantal medewerkers dat toegang tot deze informatie nodig heeft voor bovenstaand beschreven wijze van verwerking.

Uitschrijven/Bezwaar

Wordt buiten het contact over de activiteit waar het Talent aan deelneemt geen prijs gesteld op de nieuwsbrief of overige informatie, dan kan dit eenvoudig aangegeven worden middels een e-mail naar contact@deTalentAcademy.nl.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen